Promaco - Project Management Consulting

Investiční dotazník

Následující odstavce obsahují popis procesu, který vede k úspěšnému zpracování projektu. Pokud se Vám bude zdát celý proces komplikovaný a náročný, vyplňte náš Investiční dotazník. Se zpracováním a úpravou projektu (do podoby vyžadované pravidly jednotlivých Operačních programů) Vám rádi pomůžeme.

Investiční dotazník

Před vyplněním samotné projektové žádosti, je nezbytné nejprve vybrat vhodný dotační titul podpory, který odpovídá Vašemu projektovému záměru.

Následující odstavce obsahují popis procesu, který vede k úspěšnému zpracování projektu. Pokud se Vám bude zdát celý proces komplikovaný a náročný, vyplňte náš Investiční dotazník. Se zpracováním a úpravou projektu (do podoby vyžadované pravidly jednotlivých Operačních programů) Vám rádi pomůžeme.

Než se rozhodnete připravit svůj projekt, k jehož realizaci byste chtěli čerpat finanční prostředky z fondů EU, položte si následující otázky:

Jsou cíle projektu v souladu s cíli uvedenými ve výzvě k podávání projektů?
Jsou jasně definované cílové skupiny? Musíte mít jasno v tom, pro koho je projekt určen a komu má pomoci.
Je i nezávislému pozorovateli snadno pochopitelné proč by se měl projekt realizovat a jak je důležitý?
Poskytuje Vámi navržený rozpočet dostatek financí pro realizaci výše uvedených činností?

Pokud shodně odpovíte na všechny otázky ANO, můžete se s chutí pustit do vypracovávání projektu.

Seznam hlavních kroků projektového cyklu:

 • analýza a identifikace hlavních problémů
 • možná řešení těchto problémů neboli transformace problémů do cílů
 • sestavení seznamu potenciálních projektů, jejich cílů a žádoucích výsledků
 • formulace konkrétního projektu a vypracování logického rámce projektu
 • studie proveditelnosti
 • zpracování konkrétního projektu
 • vlastní realizace projektu, monitoring

Pokud je projekt hotov a jeho záměr se shoduje s klíčovými parametry a prioritními cíli programů realizovaných v rámci fondů EU, je možné přistoupit k žádosti o spolufinancování. V žádosti musí žadatel prokázat oprávněnost cílů projektu a svou způsobilost realizovat projekt, popsat projekt prostřednictvím indikátorů ve vztahu k jednotlivým cílovým skupinám a rozpracovat rozpočet projektu a rozbor jednotlivých nákladů. Mezi základní náležitosti žádosti patří:


 • shrnutí projektu
 • popis a odůvodnění projektu
 • očekávané výsledky projektu
 • rozpočet projektu
 • předpokládané zdroje financování
 • identifikace předkladatele spolu s kontaktními údaji a popisem
 • popis kapacit pro řízení a implementaci projektu
 • informace o projektech, které předkladatel již realizuje nebo realizoval z prostředků Evropské unie či v členských zemích EU
 • popis partnerů zúčastněných subjektů
 • logický rámec projektu
 • udržitelnost projektu
 • shoda s ostatními politikami EU
 • podpůrná dokumentace

Ovšem pozor, ani po rozhodnutí o poskytnutí dotace ještě není vyhráno. Je třeba zajistit:

 • výběrové (zadávací) řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • podávání monitorovacích zpráv o realizaci projektu
 • vedení dokumentace o projektech, která umožňuje dostatečnou pomůcku pro audit se zaměřením na finanční toky ve smyslu článku 7 nařízení Komise (ES) č. 438/2001
 • vedení odděleného účetnictví pro projekt
 • administraci plateb (žádosti o proplacení výdajů projektu)
 • odpovídající reklamu projektu

Investiční dotazník

Žadatel (úplný název dle rejstříku:)
Kontaktní osoba:
Telefon / Mobil:
E-mail:
Název projektu:
Předpokládané zahájení investice
(současný stav rozpracovanosti):
Místo realizace investice:
Předpokládaná celková výše investice:
Popis investiční akce:
Certifikát

Promaco Consulting, s. r. o.
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 777 214 093
E-mail: jiri.kocanek@promaco.cz
IČO: 277 61 151 DIČ: CZ 277 61 151